top of page
Physiotherapy

VÅRE TJENESTER

Våre tjenester: Services

ALLMENN FYSIOTERAPI

Fysioterapi er et praktisk fag som jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.

En allmenn fysioterapeut har solid og klinisk kompetanse innenfor undersøkelse, vurdering og behandling innenfor et spekter av vanlige lidelser som skader, operasjoner eller sykdommer.

Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse


Ulike vitenskapelige dokumenterte behandlingsmetoder vil benyttet. Dette kan være veiledning og råd, treningsøvelser for styrke, utholdenhet, balanse og koordinasjon for å bedre muskelfunksjon og minske smertetilstander. Allmenn fysioterapi kan også innebære tøyninger og ulike manuelle teknikker som bløtvevsbehandling, triggerpunktbehandling og mobilisering av ledd.


Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.

MANUELL TERAPI

Manuellterapi er en offentlig videreutdanning for fysioterapeuter som består av et toårig klinisk masterprogram ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende utdanning tilbys også ved universiteter i utlandet.

Fysioterapeuter med denne videreutdanningen kalles manuellterapeuter, og har spesialkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.


Manuellterapeutene har dessuten spesielle rettigheter.


De kan:

- Henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten.

- Henvise pasienter til radiologiske undersøkelser.

- Sykemelde pasienter med muskelskjelettplager/-sykdommer i inntil 12 uker.

- Ved langvarig sykemelding delta i lovpålagt dialogmøte sammen med arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten. Hensikten med dialogmøter er å komme fram til tiltak som tilrettelegger for at den sykemeldte kan være på jobb når det er medisinsk forsvarlig.

Manuellterapeuten foretar sin vurdering med en grunnleggende forståelse for at feilfunksjoner i muskelskjelettsystemet også kan skyldes psykologiske og sosiale forhold. Gjennom behandlingsperioden vil du som pasient få informasjon om og hjelp til å trene opp og forbedre en redusert funksjon i tillegg til å forebygge tilbakefall. Du vil også få veiledning om hvordan du skal forholde deg til dine plager.

Manuellterapeuter benytter vitenskapelig dokumenterte behandlingsmetoder for å lindre smerte, gjenopprette normal funksjon eller forsinke en progredierende funksjonssvikt. Eksempler på slike metoder er leddmobilisering og manipulasjon, manuell bløtvevsbehandling, massasje, muskeltøyninger og nervemobilisering.

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

Psykomotorisk fysioterapi er et spesialfelt innen fysioterapi. Grunntanken i denne behandlingsformen er at tanker, følelser og kropp henger sammen og gjensidig påvirker hverandre.   

Vedvarende spenningsmønstre over tid kan låse seg og gi smerter i muskler og skjelett.

Stress, bekymringer, konflikter, traumatiske opplevelser og livsbelastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse.  Det påvirker muskelspenninger, pusten, kroppsholdningen og hvordan vi tenker og føler om vår egen kropp.  


Behandlingen innebærer en kombinasjon av samtale og fysikalsk behandling der hele kroppen er inkludert. Terapeuten har fokus på bevisstgjøring av kroppslige reaksjonsmønstre, kroppsholdning,  muskulatur og pust gjennom ulike former for massasje, berøring og bevegelse.  Behandlingen har som mål å være hjelp til selvhjelp og kan foregå individuelt eller i gruppe.

Behandlingsprosessen starter med en samtale, og deretter en kroppsundersøkelse før mål for behandlingen kartlegges. En kroppslig endringsprosess kan være langvarig, men det kan også være behov for mer kortvarige intervensjoner.


Behandlingen er aktuell ved:

  • Vedvarende smerter i muskler og skjelett.

  • Anspenthet, uro og søvnplager eller ulike tretthetstilstander.

  • Plager relatert til pust

  • Stresslidelser, utmattelsestilstander/ME

  • Spiseforstyrrelser, traumer, angst eller depresjon.

  • Svimmelhet og balanseutfordringer


Både barn, ungdom og voksne kan ha nytte av behandlingen.

LYMFØDEMBEHANDLING

Komplett fysikalsk lymfødembehandling (KFL)

Lymfødem er en kronisk sykdom. Når lymfesystemets kapasitet er nedsatt, ved for eksempel fjerning av lymfeknuter eller ved skade av lymfeårene, oppstår en opphoping av lymfevæske i vevet. Denne opphopingen (hevelsen) inneholder en øket mengde væske og proteiner og kalles lymfødem.

Lymfødem deles gjerne inn i primære og sekundære lymfødem. Ved primære lymfødem er årsaken mangelfull utvikling eller funksjonelt utilstrekkelig lymfesystem. De sekundære lymfødem er forårsaket av skader på lymfeårene eller lymfeknutene, som følge av annen sykdom. Infeksjoner, svulster eller operative inngrep er eksempler på dette. Det sees hyppigst etter kreftoperasjoner (brystkreft og underlivskreft) og strålebehandling.


Komplett fysikalsk lymfødembehandling består noen ganger av to faser hvor den første er en intensiv fase hvor målet er å redusere hevelsen så mye som mulig. Dette skjer ved en intensiv behandlingsperiode, hvor pasienten går daglig til behandling og bandasjering for å redusere hevelsen mest mulig. I andre fase jobbes det med å bevare og forbedre resultatet fra fase en.


Behandlingen kan bl.a bestå av

- Lymfedrenasje

- Bandasjering

- Øvelser

- Kinesiotaping

- Strømpetilpasninger

GRUPPEBEHANDLING

Vi har ulike grupper som holdes av våre fysioterapeuter.  Gruppene avholdes i vår treningssal.

Gruppetilbud:

Aktiv A (artrosegruppe)

Mensendieck gruppe

Psykomotorisk gruppe for kvinner

Stress og avspenningsgruppe

bottom of page